Bộ nối mạng RS 485

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

 Được dùng để nối các  trạm PROFIBUS với cáp mạng PROFIBUS

- Lắp đặt dễ dàng.

- Thời gian lắp đặt giảm đi đáng kể nhờ các bộ phận nối nhanh (Fastconnect)

- Tích hợp sẵn các điện trở phù hợp (Không dành cho loại 6ES7 972-0BA30-0XA0)

- Có thể nối PG với bộ nối bus đặc biệt mà không cần lắp đặt thêm các nút mạng.

Mã hiệu đặt hàng

 Bộ nối bus RS 485 với góc ra cáp 1800: 6GK1 500-0EA02

Dùng cho PC công nghiệp, SIMATIC HMI OP, OLM; Tốc độ truyền tối đa 12 Mbit/s

- Bộ nối bus RS 485 với góc ra cáp 900: Với đầu cuối kiểu ốc  vít. Tốc độ truyền tối đa 12 Mbit/s

           + Không có giao diện PG: 6ES7 972-0BA12-0XA0

           + Có giao diện PG: 6ES7 972-0BB12-0XA0

- Bộ nối bus RS 485 với góc ra cáp 350: Với đầu cuối kiểu ốc vít. Tốc độ truyền tối đa 12 Mbit/s

           + Không có giao diện PG: 6ES7 972-0BA41-0XA0

           + Có giao diện PG: 6ES7 972-0BB41-0XA0

- Bộ nối bus RS485 với góc ra cáp 300: 6ES7 972-0BA30-0XA0

Với đầu cuối kiểu ốc vít. Tốc độ truyền tối đa 1.5 Mbit/s

- PROFIBUS FastConnect Bus Connector RS 485 Với góc ra cáp 900: Tốc độ truyền tối đa 12 Mbit/s

           + Không có giao diện PG: 6ES7 972-0BA50-0XA0

           + Có giao diện PG: 6ES7 972-0BB50-0XA0

- PROFIBU FastConnect RS 485 Bus Connector Plug 180 với góc ra cáp 1800

            + Mã hiệu: 6GK1 500-0FC00

            + Dùng cho PC công nghiệp, PC SIMATIC HMI OP, OLM

            + Tốc độ truyền tối đa 12 Mbit/s

- Cáp nối SIMATIC S5/S7 với PROFIBUS: Được lắp ráp với hai bộ nối Sub-D 9 – chân; Tốc độ truyền tối đa 12 Mbit/s; 3m

 Mã hiệu đặt hàng: 6ES7 901-4BD00-0XA0